28 May - 1 June 2024
IMPACT MUANG THONG THANI
BANGKOK, THAILAND
28 May - 1 June 2024
Impact Muang Thong Thani, Bangkok, Thailand

[ภาพข่าวประชาสัมพันธ์] ผนึกกำลัง พาณิชย์-สาธารณสุข-เกษตรและสหกรณ์-มหาดไทย ลงนามมาตรการป้องกันโควิด-19 ในอาหารส่งออก