26 – 30 พฤษภาคม 2563IMPACT MUANG THONG THANI, BANGKOK, THAILAND

26 – 30 พฤษภาคม 2563อิมแพ็ค เมืองทองธานี

#Thaifex2019

ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

กรมสง่ เสรมิ การคา้ ระหวา่ งประเทศ ตง้ั เป้ าสง่ ออกอาหารฮาลาลขน้ึ แทน่ 1 ใน 5 ของโลก จดั Trend Halal ในงาน THAIFEX 2019 สรา้ งภาพลกั ษณ์สนิ คา้ และบรกิ ารสสู่ ากล

กรมสง่ เสรมิ การคา้ ระหวา่ งประเทศ ตง้ั เป้ าสง่ ออกอาหารฮาลาลขน้ึ แทน่ 1 ใน 5 ของโลก จดั Trend Halal ในงาน THAIFEX 2019 สรา้ งภาพลกั ษณ์สนิ คา้ และบรกิ ารสสู่ ากล

1 June 2019

4 Pages | PDF | 567 KB

เปิดประสบการณ์นวตั กรรมอาหารแหง่ อนาคต พรอ้ มสมั ผสั เมนูอาหารสดุ พเิ ศษของอาเซยี นในงาน THAIFEX 2019

เปิดประสบการณ์นวตั กรรมอาหารแหง่ อนาคต พรอ้ มสมั ผสั เมนูอาหารสดุ พเิ ศษของอาเซยี นในงาน THAIFEX 2019

1 June 2019

3 Pages | PDF | 309 KB

กรมสง่ เสรมิ การคา้ ระหวา่ งประเทศ สง่ เสรมิ “ขา้ ว-ผลไม-้ ชา” สตู่ ลาดโลก จดั พน้ื ทโี่ ชวจ์ ดุ เดน่ สสู่ ายตาผซู้ อ้ื ในงาน THAIFEX 2019

กรมสง่ เสรมิ การคา้ ระหวา่ งประเทศ สง่ เสรมิ “ขา้ ว-ผลไม-้ ชา” สตู่ ลาดโลก จดั พน้ื ทโี่ ชวจ์ ดุ เดน่ สสู่ ายตาผซู้ อ้ื ในงาน THAIFEX 2019

31 May 2019

3 Pages | PDF | 363 KB

กรมสง่ เสรมิ การคา้ ระหวา่ งประเทศ จดั กจิ กรรม Innovation and Design Zone สง่ เสรมิ นวตั กรรมและการออกแบบในอตุ สาหกรรมอาหารพรอ้ มเปิดพน้ื ทเี่จรจาธุรกจิ ในงาน THAIFEX 2019

กรมสง่ เสรมิ การคา้ ระหวา่ งประเทศ จดั กจิ กรรม Innovation and Design Zone สง่ เสรมิ นวตั กรรมและการออกแบบในอตุ สาหกรรมอาหารพรอ้ มเปิดพน้ื ทเี่จรจาธุรกจิ ในงาน THAIFEX 2019

31 May 2019

4 Pages | PDF | 513 KB

กรมสง่ เสรมิ การคา้ ระหวา่ งประเทศ จบั มอื กรมทรพั ยส์ นิ ทางปญั ญา ยกขบวนสนิ คา้ อาหาร GI ชอ่ื ดงั ของไทย จดั แสดงในงาน THAIFEX 2019

กรมสง่ เสรมิ การคา้ ระหวา่ งประเทศ จบั มอื กรมทรพั ยส์ นิ ทางปญั ญา ยกขบวนสนิ คา้ อาหาร GI ชอ่ื ดงั ของไทย จดั แสดงในงาน THAIFEX 2019

30 May 2019

3 Pages | PDF | 408 KB

จบัตากระแสอาหารNicheในงานแสดงสนิคา้THAIFEX2019 เจาะกลมุ่ แมแ่ ละเด็ก และผสู้ งู อายุ

จบัตากระแสอาหารNicheในงานแสดงสนิคา้THAIFEX2019 เจาะกลมุ่ แมแ่ ละเด็ก และผสู้ งู อายุ

30 May 2019

3 Pages | PDF | 429 KB

กรมสง่ เสรมิ การคา้ ระหวา่ งประเทศ จดั โซน The New Faces เปิดโอกาสใหผ้ ปู้ ระกอบการอาหารหนา้ ใหมท่ มี่ ศี กั ยภาพเขา้ รว่ มงาน THAIFEX2019เพมิ่โอกาสทางการคา้ใหก้บัผปู้ระกอบการSMEs ในสว่ นภมู ภิ าค

กรมสง่ เสรมิ การคา้ ระหวา่ งประเทศ จดั โซน The New Faces เปิดโอกาสใหผ้ ปู้ ระกอบการอาหารหนา้ ใหมท่ มี่ ศี กั ยภาพเขา้ รว่ มงาน THAIFEX2019เพมิ่โอกาสทางการคา้ใหก้บัผปู้ระกอบการSMEs ในสว่ นภมู ภิ าค

29 May 2019

3 Pages | PDF | 384 KB

“Thai SELECT” การนั ตอี าหารไทย ยกทพั ผลติ ภณั ฑอ์ าหารไทยสาเร็จรปู จดั แสดงในงาน THAIFEX–World of Food Asia 2019

“Thai SELECT” การนั ตอี าหารไทย ยกทพั ผลติ ภณั ฑอ์ าหารไทยสาเร็จรปู จดั แสดงในงาน THAIFEX–World of Food Asia 2019

29 May 2019

2 Pages | PDF | 384 KB

เปดิยงิ่ใหญ่งานอาหารและเครอื่งดมื่ระดบัโลก“THAIFEX 2019”

เปดิยงิ่ใหญ่งานอาหารและเครอื่งดมื่ระดบัโลก“THAIFEX 2019”

28 May 2019

2 Pages | PDF | 267 KB

กรมสง่เสรมิการคา้ระหวา่งประเทศหอการคา้ไทยและโคโลญเมส เซ่ ดงึผู้ซอื้จากทวั่โลกกวา่130,000คนร่วมเจรจาธรุกจิกระตนุ้การ ซอื้ ขายกวา่ 11,500 ลา้ นบาท ในงาน“THAIFEX2019”28พ.ค.-1ม.ิย.นี้

กรมสง่เสรมิการคา้ระหวา่งประเทศหอการคา้ไทยและโคโลญเมส เซ่ ดงึผู้ซอื้จากทวั่โลกกวา่130,000คนร่วมเจรจาธรุกจิกระตนุ้การ ซอื้ ขายกวา่ 11,500 ลา้ นบาท ในงาน“THAIFEX2019”28พ.ค.-1ม.ิย.นี้

28 May 2019

5 Pages | PDF | 251 KB

THAIFEX-World of Food Asia กลับมาอีกครั้งในปี 2562 มุ่งเน้นธุรกิจมากขึ้น พร้อมยกระดับการจัดแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มอย่างยิ่งใหญ่ ให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสอนาคตของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

THAIFEX-World of Food Asia กลับมาอีกครั้งในปี 2562 มุ่งเน้นธุรกิจมากขึ้น พร้อมยกระดับการจัดแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มอย่างยิ่งใหญ่ ให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสอนาคตของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

24 April 2019

5 Pages | PDF | 264 KB

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จับมือ หอการค้าไทย และโคโลญเมสเซ่ เดินหน้าประชุมเตรียมความพร้อม ตอกย้ำความเป็นผู้จัดงานแสดงสินค้าอาหารระดับโลก “THAIFEX – World of Food ASIA 2019”

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จับมือ หอการค้าไทย และโคโลญเมสเซ่ เดินหน้าประชุมเตรียมความพร้อม ตอกย้ำความเป็นผู้จัดงานแสดงสินค้าอาหารระดับโลก “THAIFEX – World of Food ASIA 2019”

23 April 2019

2 Pages | PDF | 54 KB

กระทรวงพาณิชย์ เชิญผู้ประกอบการ สปป.ลาว ร่วมเจรจาธุรกิจ ในงาน THAIFEX – World of Food ASIA 2019

กระทรวงพาณิชย์ เชิญผู้ประกอบการ สปป.ลาว ร่วมเจรจาธุรกิจ ในงาน “THAIFEX – World of Food ASIA 2019”

8 April 2019

2 Pages | PDF | 267 KB

THAIFEX - World of Food Asia 2018 ตอกย้ำความยิ่งใหญ่ที่สุดของงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มในภูมิภาค

THAIFEX - World of Food Asia 2018 ตอกย้ำความยิ่งใหญ่ที่สุดของงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มในภูมิภาค

6 June 2018

4 Pages | PDF | 151 KB

THAIFEX - World of Food Asia กลับมาพร้อมความยิ่งใหญ่ที่สุด ด้วยพื้นที่กิจกรรม 11 ฮอลล์ จัดแสดงสินค้ากว่า 2,500 บูธ

THAIFEX - World of Food Asia กลับมาพร้อมความยิ่งใหญ่ที่สุด ด้วยพื้นที่กิจกรรม 11 ฮอลล์ จัดแสดงสินค้ากว่า 2,500 บูธ

29 May 2018

5 Pages | PDF | 245 KB

THAIFEX - World of Food Asia ครั้งที่ 15 ปรากฎการณ์ที่ยิ่งใหญ่ซึ่งนำพาผู้ซื้อจากทั่วโลกชมงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาค

THAIFEX - World of Food Asia ครั้งที่ 15 ปรากฎการณ์ที่ยิ่งใหญ่ซึ่งนำพาผู้ซื้อจากทั่วโลกชมงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาค

15 March 2018

3 Pages | PDF | 138 KB

คุณเรน่า เบย์ (Ms Rena Bay)
โทร: +65 6500 6707
rena.bay@koelnmesse.com.sg